Product was successfully added to your shopping cart.

Regulamin sklepu internetowego BEGLOSSY

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 roku poz. 1030 t.j. z późniejszymi zmianami) BEGLOSSY SPÓŁKA AKCYJNA oraz ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku poz. 827) ustanawia Regulamin Sklepu Internetowego „BEGLOSSY”

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu Internetowego " BEGLOSSY" działający pod adresem www.beglossy.com, prowadzony jest przez BEGLOSSY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000640090, NIP: 7010620268, REGON: 365559345. 
 2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. „Dzień roboczy” - oznacza czas od 08:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy wedle ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)
  2. „Firma kurierska” - przedsiębiorstwo zajmujące się w sposób profesjonalny transportem drogowym towarów
  3. „Karta towaru” - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
  4. „Kupujący” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy
  5. „Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  6. Operator pocztowy” - operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012, poz. 1529)
  7. „Przedsiębiorca” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową
  8. „Reklamacja dotycząca towaru” - oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy
  9. „Reklamacja dotycząca usługi” - oznacza wszelkie roszczenia Usługobiorcy przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez BEGLOSSY 
  10. „Towar”/„Produkt” - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego beglossy.com
  11. „Tradycyjna forma pisemna” - oznacza dokument na nośniku papierowym zawierający własnoręczny podpis autora dokumentu
  12. „Usługa elektroniczna” - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm.) 
  13. „Usługobiorca” - podmiot korzystający z usługi elektronicznej świadczonej przez BEGLOSSY
  14. „Ustawa o prawach konsumenta” - oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) 
  15. „Użytkownik” - podmiot korzystający ze strony internetowej beglossy.com, a w szczególności Klient bądź Usługobiorca

II. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż oferowanych produktów za pośrednictwem sieci Internetowej. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. Zamówienia są przyjmowane do realizacji za pośrednictwem sieci internetowej. W celu złożenia zamówienia należy poprawnie wypełnić formularz zamówienia. Po poprawnym złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca wysyła e-mailem wiadomość, informującą Kupującego, że zamówienie dotarło do sklepu.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 4. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego.
 5. Termin otrzymania przesyłki stanowi sumę  czasu realizacji zamówienia i  przewidywanego czasu dostawy.
 6. W przypadku kiedy wybrane produkty objęte zamówieniem nie są aktualnie dostępne, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego. Kupujący ma prawo do decyzji, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo czy ma być w całości anulowane.
 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.|

 III. ZAWARCIE UMOWY.

 1. Do zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi w momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
  Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 roku, poz. 827).
 2. Sprzedający potwierdza fakt zawarcia umowy w drodze paragonu kasowego lub faktury VAT dostarczanej wraz z towarem.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Płatność ceny nabycia towaru może być dokonana w jeden z podanych poniżej sposobów:
  • Przy dostawie w formie paczki pobraniowej - płatność dokonywana jest do rąk dostawcy w momencie dostawy towaru.
  • Płatności przelewem lub kartą za pomocą serwisu Przelewy24.
  • Płatności przelewem za pomocą serwisu Payu.
 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

IV. DOSTAWA

 1. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za  firmy kurierskiej w sposób uzgodniony z kupującym.
 2. Koszty dostawy są pokrywane przez Kupującego i wynoszą odpowiednio:
  • Przesyłka kurierska za pobraniem: 15,00 zł
 3. W sytuacji, gdy Kupujący nie może odebrać od dostawcy przesyłki w dowolnym terminie, powinien on podać, drogą mailową na adres beglossy.com, przed złożeniem zamówienia, dogodny dzień i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, Kupujący ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY, ZWROT TOWARÓW

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. 
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy w formie dowolnej. 
 3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres:
  BEGLOSSY SPÓŁKA AKCYJNA
  ul. Moniuszki 1A
  00-014 Warszawa
 4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy koszty dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.
 9. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Aktualny tekst tej ustawy dostępny jest m.in. na stronie internetowi UOKiK (https://uokik.gov.pl/download.php?id=1224). W szczególności prawo odstąpienia od umowy prawo odstąpienia bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VI. REKLAMACJE

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 30maja 2014 r. o prawach konsumenta
 2. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Sklepu doprowadzenia zakupionego asortymentu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, obniżenie ceny zakupionego towaru, wymianę na nowy lub odstąpienie od umowy w przypadku, gdy wada jest istotna.
 3. Sprzedawca może nie wyrazić zgody na zaproponowany przez kupującego sposób realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli takowy wybór jest niemożliwy do spełnienia przez sprzedawcę lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez sprzedawcę.
 4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: BeGlossy, ul. Moniuszki 1A, 00-014  Warszawa. 
 5. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
 7. Reklamacje są rozpatrywane do 14 dni.

VII. OCHRONA PRYWATNOŚCI, DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących oraz Usługobiorców korzystających ze sklepu internetowego beglossy.com BEGLOSSY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. 
 2. BEGLOSSY SPÓŁKA AKCYJNA przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. BEGLOSSY SPÓŁKA AKCYJNA z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Dane osobowe Użytkowników chronione są przez BEGLOSSY SPÓŁKA AKCYJNA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Kupujących oraz Usługobiorców zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 4. Użytkownicy mogą przeglądać stronę internetową beglossy.com oraz zamieszczone w niej opisy towarów bez uprzedniej rejestracji oraz bez podawania danych osobowych.  
 5. Dane osobowe Kupujących oraz Usługobiorców przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego, wystawiania Kupującym faktur bądź rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej, a także, w wypadku wyrażenia na to przez Użytkownika odrębnej i świadomej zgody w celu informowania go o nowych produktach, usługach i rabatach dostępnych w sklepie.   
 6. Kupujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z BEGLOSSY SPÓŁKA AKCYJNA drogą mailową na adres bok@beglossy.com.  Po zalogowaniu się istnieje także możliwość modyfikacji danych poprzez konto w sklepie.
 7. Sklep internetowy beglossy.com posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym, funkcjonalnym i statystycznym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.beglossy.com do potrzeb Użytkownika.
 8. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies spowoduje jednak utratę funkcjonalności sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwi złożenie zamówienia za pomocą dostępnego on-line formularza oraz rejestrację (założenie konta w sklepie).
 9. Wszelkie wątpliwości, pytania oraz żądania dotyczące kwestii przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora zgłaszać należy na adres poczty elektronicznej bok@beglossy.com bądź telefonicznie na jeden z numerów telefonu wskazanych w zakładce Kontakt. 

VIII. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Usługi elektroniczne świadczone przez BEGLOSSY SPÓŁKA AKCYJNA są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.
 2. Do usług świadczonych przez BEGLOSSY SPÓŁKA AKCYJNA drogą elektroniczną należy:
  • udostępnianie Użytkownikowi za pomocą strony internetowej beglossy.com dostępnego on-line formularza rejestracyjnego,
  • udostępnianie Użytkownikowi za pomocą strony internetowej beglossy.com dostępnego on-line formularza zamówienia.
 3. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez BEGLOSSY SPÓŁKA AKCYJNA usług, o których mowa w ustępie poprzednim pkt a i b, poprzez opuszczenie strony internetowej beglossy.co,
 4. Reklamacje dotyczące usług elektronicznych świadczonych przez BEGLOSSY SPÓŁKA AKCYJNA Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej bok@beglossy.com bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na adres: ul. Moniuszki 1A. 00-014 Warszawa).
 5. BEGLOSSY SPÓŁKA AKCYJNA ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi elektronicznej w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu staj ą si ę skuteczne z chwilą ich ogłoszenia pod adresem beglossy.com
 3. Zmiany regulaminu nie dotyczą Formularzy, które wcześniej zostały już skutecznie przesłane przez Kupujących.
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyłączeniem sporów, którego stroną jest konsument w rozumieniu przepisu art. 22(1) kodeksu cywilnego. 
 6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 roku.

X. REGULAMIN PROMOCJI „Oznacz nas #beglossy.com”.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji „Oznacz na #beglossy.com” jest Beglossy S.A. z siedzibą ul. Moniuszki 1A, 00-014  Warszawa.
 2.   Promocja prowadzona jest pod nazwą „Oznacz na #beglossy.com”.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 20.06.2017 r. do 20.07.2017 r.

Warunki i zasady udziału w promocji

 1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji opublikuje zdjęcie zawierające produkty zakupione w sklepie beglossy.com i oznaczy je hashtagiem #beglossycom ma możliwość skorzystania z rabatu.
 2. Rabat z tytułu Promocji wynosi 10% i jest przyznawany jednorazowo w formie kodu. 
 3. Rabatem 10% objęty jest cały asortyment sklepu beglossy.com. 
 4. Rabat 10% w Promocji musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu. 
 5. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem serwisu beglossy.com dostępnym na stronie: https://beglossy.com/regulamin.
 6. W przypadku zwrotu produktu/produktów, za zakup, na których został udzielony rabat, zgodnie z powyższymi postanowieniami, serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 7. Promocja  nie łączy się z innymi rabatami i promocjami obowiązującymi aktualnie w serwisie.

Postanowienia końcowe

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.

XI. REGULAMIN KORZYSTANIA Z RABATU PRZYZNAWANEGO PODCZAS TARGÓW GRANDBAZAR

Postanowienia ogólne

 1. Rabat przyznawana była w trakcie targów GRANDBAZAR za pośrednictwem hostess.

 2. Na każdym kuponie rabatowym znajduję kod, który użyty podczas zakupów w drogerii beglossy.com  uprawnia do skorzystania z rabatu, której wartość widnieje na kuponie.

 3. Kod zniżkowy jest ważny od 23.10 do 31.12.2017r.

 4. Kod rabatowy może być użyty tylko raz.

 5. Rabaty łączą się z promocjami obowiązującymi w drogerii beglossy.com.

 6. Rabat -10% obowiązuje przy zakupach na dowolną kwotę.

 7. Rabat 20 zł obowiązuje przy zakupach powyżej 100 złotych.

 8. Rabat przyznawany jest tylko zarejestrowanym użytkownikom.