Product was successfully added to your shopping cart.

Regulaminy Promocji i Konkursów drogerii internetowej BEGLOSSY

Regulamin kodów rabatowych beglossy.com


Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w drogerii internetowej beglossy.com

I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Klienta/Użytkownika do jego realizacji w drogerii internetowej beglossy.com prowadzonej przez Sprzedawcę, w postaci zniżki kwotowej (50zł brutto) naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki).


Sprzedawca BEGLOSSY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000640090, NIP: 7010620268, REGON: 365559345.


Klient/Użytkownik osoba, która otrzymuje, tytułem nagrody, od organizatora loterii „Winter Foch” kod rabatowy


Towary – produkty marki Evree , przeznaczone do sprzedaży w drogerii internetowej beglossy.com


Data ważności okres podczas którego, można zrealizować kod rabatowy na stronie www.beglossy.com i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów


Regulamin sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w drogerii internetowej beglossy.com

II. Warunki ogólne:

1. Organizator loterii „Winter Foch” zobowiązuje się do przekazania Klientowi/Użytkownikowi kodu rabatowego zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Loterii Promocyjnej Dla Konsumentów „Winter Foch”, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów
marki Evree w drogerii internetowej beglossy.com. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami.
3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi/
Użytkownikowi.
5. Kod rabatowy jest jednorazowego użytku.
6.
Kod rabatowy jest ważny do 31.12.2018.

7. Aby skorzystać z otrzymanego kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Kod Rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie drogerii www.beglossy.com.

8. Wpisanie kodu rabatowego w wymienionym w ust. 7 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość kwotową przekazanego Klientowi kodu rabatowego (stała wartość kodu 50 zł brutto). Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie produktów marki Evree.

9. Kod rabatowy może zostać wykorzystany tylko w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w drogerii internetowej beglossy.com, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w drogerii internetowej beglossy.com.
1
0. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden kod rabatowy.

11. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.


III. Reklamacje i zwrot towarów:

1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych, określonych w regulaminie drogerii internetowej https://beglossy.com/regulamin.

IV. Dostawa i dystrybucja:

1. Towar dostarcza kurier z firmy spedycyjnej współpracującej z beglossy.com.

2. Kurier dostarcza towar na adres wskazany przez Klienta/Użytkownika.

3. Koszt i sposób dostawy jest dostępny na https://beglossy.com/koszty-dostawy.

V. Postanowienia końcowe:


1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
2. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin drogerii internetowej beglossy.com, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu Cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2018r.